Oznam
Štvrtok, 09 December 2021 20:32
OZNAM
Riaditeľstvo  Základnej  školy  s materskou  školou  Holumnica  oznamuje,  že  na základe  rozhodnutia  ministra  číslo:  2021/21911:2-A1810  zo  dňa  08.12.2021  s účinnosťou  od 13.12.2021 (pondelok) bude  výchovnovzdelávací  proces prebiehať nasledovne:

- materská škola ostáva v prezenčnej forme vzdelávania,

- prvý  stupeň  základnej  školy  (ročníky  1.,  2.,  3.,  4.)  naďalej  pokračujú
v prezenčnej forme vzdelávania do 17.12.2021 (piatok),

- druhý  stupeň  základnej  školy  (ročníky  5.,  6.,  7.,  8.,  9.)  prechádzajú  na
dištančnú formu vzdelávania.

Vianočné prázdniny pre žiakov základnej školy sú v termíne  od 20. decembra 2021 do 09. januára 2022.
Predpokladaný nástup žiakov do školy po vianočných prázdninách je
10.januára 2022 (pondelok).
 
OZNAM
Utorok, 04 Máj 2021 20:49
Tlačivá PDF na stiahnutie
 
Oznámenie
Štvrtok, 22 Apríl 2021 00:00
Čestné vyhlásenie tlačivo I. stupeň zákonný zástupca
Čestné vyhlásenie tlačivo II. stupeň zákonný zástupca
Základná škola s materskou školou oznamuje,
že na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR pod číslom 2021/12811:1-A810
sa obnovuje školské vyučovanie vo všetkých školách
(všetkých postupných ročníkoch).
Podmienkou účasti žiakov druhého stupňa (5. – 9. ročník) na prezenčnej forme vzdelávania je preukázanie sa negatívnym testom žiaka a negatívnym testom jedného zo zákonných zástupcov žiaka, prípadne preukázanie sa výnimkou z testovania (platí pre zákonných zástupcov).
Nástup na prezenčnú formu vzdelávania je
od 26.04.2021 o 7.40 hod.
Žiak pri nástupe do školy odovzdá triednemu učiteľovi vypísané tlačivo „Čestné vyhlásenie“ a potvrdenie o negatívnom teste (k nahliadnutiu).
Tlačivo „Čestné prehlásenie“ si môžete prevziať na obecnom úrade, prípadne si ho môžete zobrať po testovaní (na príslušnom OcÚ).
V Holumnici, dňa: 22.04.2021
PaedDr. Beáta Oravcová (riaditeľka ZŠ s MŠ Holumnica)
 
Oznámenie
Streda, 31 Marec 2021 00:00
OZNAM
o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky
na školský rok 2021/2022
Základná škola s materskou školou Holumnica po dohode
so zriaďovateľom oznamuje, že zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky na školský rok 2021/2022 sa uskutoční v termíne
od 15. apríla 2021 do 16. apríla 2021
v budove Základnej školy s materskou školou Holumnica.
Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa, ktoré do začiatku školského roka, ktorý nasleduje po dni keď dieťa dovŕši 6 rokov veku (narodené od 01.09.2014 do 31.08.2015). Zápisu sa zúčastňujú aj zákonní zástupcovia detí, ktoré mali v školskom roku 2020/2021 odklad od začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky.
Prihlásenie dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole sa vykonáva formou zápisu.

Zákonní zástupcovia, ktorí prídu zapísať svoje dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky si donesú občiansky preukaz, rodný list dieťaťa a kartičku poistenca dieťaťa.
 
Oznámenie
Štvrtok, 07 Január 2021 22:53
Oznámenie o postupe návratu detí do škôl
Celý oznam
 
Informácia o voľnom pracovnom mieste
Streda, 02 December 2020 00:00
Základná škola s materskou školou Holumnica
Informácia o voľnom pracovnom mieste
Voľné pracovné miesto: rodičovský asistent v materskej škole v rámci Národného projektu Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít II.
(klikni pre zobrazenie PDF)
 
Oznam
Pondelok, 02 November 2020 11:52
Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Holumnica oznamuje,
že v dňoch 03.11.2020 – 05.11.2020
bude žiakom prvého stupňa ZŠ (I. – IV. ročník) udelené riaditeľské voľno.
Ďalej oznamujeme, že podľa rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu:
https://www.minedu.sk/data/att/17698.pdf
budú v dňoch:
30. októbra 2020 piatok
02. novembra 2020 pondelok
06. novembra 2020 piatok
09. novembra 2020 pondelok
jesenné prázdniny pre všetkých žiakov základnej školy (tzn. pre I. aj pre II. stupeň).
Od 10. novembra 2020 (utorok):
- žiaci prvého stupňa pokračujú v prezenčnej forme vzdelávania,
- žiaci druhého stupňa pokračujú v dištančnej forme vzdelávania.
 
OZNAM
Piatok, 29 Máj 2020 04:01
Základná škola s materskou školou Holumnica,
oznamuje, že na základe rozhodnutia Ministra školstva vedy výskumu a športu SR číslo: 2020/12033:2-A2110 zo dňa 28.05.2020 o obnovení školského vyučovania a na základe rozhodnutia zriaďovateľa ZŠ s MŠ Holumnica, ktorou je Obec Holumnica, bude výchova a vzdelávanie od 01.06.2020 pre MŠ a 1. – 5. ročník ZŠ pokračovať v prezenčnej forme vzdelávania.

Školské vyučovanie sa pre MŠ a dané ročníky začína 01.06.2020 so začiatkom o 7.45 hod. Ostatné postupné ročníky 6. – 9. ročník ZŠ pokračujú v doterajšej dištančnej forme vzdelávania.
 
Zápis
Utorok, 28 Apríl 2020 21:00

 
OZNAM
Utorok, 14 Apríl 2020 19:36
OZNAM
o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky
na školský rok 2020/2021
Základná škola s materskou školou Holumnica po dohode so zriaďovateľom oznamuje, že zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky na školský rok 2020/2021 sa uskutoční v zmysle usmernenia MŠVVaŠ SR v termíne od 20. apríla 2020 do 24. apríla 2020 a to papierovou formou.
Zákonným zástupcom detí, ktoré z hľadiska fyzického veku spĺňajú podmienku účasti na zápise (narodené od 01.09.2013 do 31.08.2014) a deťom, ktoré mali v školskom roku 2019/2020 odklad od začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky budú od 20. apríla 2020 na adresu trvalého pobytu doručené formuláre pre zápis a to:
- žiadosť o prijatie na plnenie povinnej školskej dochádzky,
- protokol o zápise dieťaťa do 1. ročníka

Zároveň v obálke s formulármi bude informácia o spôsobe doručenia vypísaných formulárov do základnej školy.

 
Študijný materiál pre žiakov
Nedeľa, 29 Marec 2020 09:22
Na stránke sme zverejnili "Študijný materiál pre žiakov"
1. - 4. ročník 5. - 9. ročník
 
ROZHODNUTIE
Nedeľa, 29 Marec 2020 08:11
ROZHODNUTIE
Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“)

a) mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách od 30. marca 2020 do odvolania; riaditelia škôl zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy,

b) mimoriadne prerušuje prevádzku školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania; mimoriadne prerušenie prevádzky sa nevzťahuje na diagnostické centrá, reedukačné centrá a liečebno-výchovné sanatóriá,

c) určuje termíny rozhodujúce pre organizáciu školského roka 2019/2020 takto....

CELÉ ROZHODNUTIE (PDF)
 
Oznam
Štvrtok, 12 Marec 2020 22:08
OZNAM Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia
hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19

prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

V uvedenom období ostávajú deti MŠ a žiaci ZŠ doma. Vyučovanie bude prebiehať individuálnou domácou prípravou a samoštúdiom žiakov. Vyučujúci jednotlivých predmetov zadajú úlohy pre domácu prípravu žiakov.

Riadne vyučovanie by malo pokračovať od 30.03.2020.

Pokiaľ dôjde k zmene budú zákonní zástupcovia informovaní prostredníctvom obecného rozhlasu a webstránky školy.
 
OZNAM
Streda, 20 November 2019 00:00
Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Holumnica
oznamuje, že dňa 22.11.2019 (piatok)
bude žiakom základnej školy
v zmysle
§ 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z.
udelené riaditeľské voľno.
z prevádzkových dôvodov.
V uvedený deň bude prerušená prevádzka materskej školy, školského klubu detí a školskej jedálne.

Vyučovanie a prevádzka pokračuje riadne
od 25.11.2019.
PaedDr. Beáta Oravcová
riaditeľka ZŠ s MŠ
 
Otvorenie školského roka 2019/2020
Utorok, 27 August 2019 00:00
Základná škola s materskou školou Holumnica
oznamuje,

že slávnostné otvorenie
školského roka 2019/2020
sa uskutoční
dňa 02.septembra 2019
so začiatkom o 10.00 hod
pred budovou základnej školy.
Súčasťou slávnostného otvorenia je slávnostná svätá omša,
ktorá začína o 9.00 hod
v tunajšom rímskokatolíckom kostole.
 
Informácia o voľnom pracovnom mieste
Štvrtok, 11 Júl 2019 00:00
Základná škola s materskou školou Holumnica
Informácia o voľnom pracovnom mieste
"Učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie"
(klikni pre zobrazenie PDF)
 
Deň matiek
Utorok, 07 Máj 2019 00:00


 
Zápis do MŠ 2019/2020
Pondelok, 29 Apríl 2019 04:51


 
Informácia o voľnom pracovnom mieste
Štvrtok, 04 Apríl 2019 00:00
Základná škola s materskou školou Holumnica
Informácia o voľnom pracovnom mieste
"Učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie"
(klikni pre zobrazenie PDF)
 

 

Copyright © 2022 Základná škola s materskou školou Holumnica. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Dalšie informácie